Időskorúak Gondozóháza

Kik vehetik igénybe ezen szolgáltatásunkat?

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik egészségi és/vagy szociális okokból időleges segítséggel képesek csak önmagukról gondoskodni és ellátásukat a gondozóház tudja biztosítani. A gondozóházban részben önellátásra képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek részére napi 24 órában felügyeletet, ápolást-gondozást biztosítunk.

Ellátottak köre

Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest XX. település szintű bejelentéssel rendelkező egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek, akik ellátása az alapszolgáltatások keretein belül nem biztosítható. Az átmeneti gondozóházban 23 az engedélyezett férőhely.

Az igénybevétel feltételei

A gondozóház felvételre vonatkozó bejelentést megteheti a kérelmező, a hozzátartozó, házi orvos vagy más olyan személy, aki az adott személy egészségi állapotát, körülményeit olyannak ítéli meg, hogy létfenntartásában segítséget, illetve felügyeletet igényel.

Gondozóház által nyújtott szolgáltatások

 • 24 órás gondozás, ápolás, felügyelet biztosítása teljes ellátással (személyi higiénia biztosítása, étkezés- folyadékbevitel segítése, hely-, helyzetváltoztatás segítése stb.)
 • alapgyógyszerek-készlet, gyógyászati segédeszközök térítésmentes biztosítása az ellátottak részére (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet)
 • az intézmény orvosa heti látogatásával nyomon követi az ellátásban részesülők egészségi állapotának változását, biztosítja az egészségügyi tanácsadást, felvilágosítást, szűrést. Az ellátást igénybe vevő részére biztosítja a gyógyszerrendelést, szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.
 • egyéb egészségügyi, szakorvosi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása
 • ügyintézésben segédkezés, egyéni esetkezelés, a gondozóházi tartózkodást követően az ellátás megszervezése.
 • mentális ellátás
 • közösségi, szabadidős programok szervezése
 • önállóság fenntartását, fejlesztését segítő foglalkozások szervezése (beszélgetős csoportok a mentális hanyatlás megelőzésére, késleltetésére, gyógytestnevelő foglalkozás) , a  szükségleteknek megfelelően más szakemberek bevonása az ellátásba (pl. gyógytorna foglalkozás)
 • hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása (havi egy alkalommal református lelkész és katolikus pap felkeresi lakóinkat)
 • elhalálozás esetén az elhunyt eltemettetésével kapcsolatos feladatok végzése
 • érték- és vagyonmegőrzés biztosítása
 • egyéb szolgáltatás: pedikűr (havi 1 alkalommal), fodrász (havonta 2 alkalommal) igénybevételének lehetősége egyéni költségen

Térítési díj

Az ellátottaknak az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetnie, az igénybevétel időtartalmának megfelelően, legfeljebb 1 hónapi időtartamra, előre. A fizetendő személyi térítési díj a nettó jövedelmének 60%-a.

Elhelyezési körülmények

Az intézmény részben akadálymentesített, korszerű nővérhívó berendezéssel a lakószobák, fürdők, WC helyiségek el vannak látva. A folyamatos fűtés és meleg-vízszolgáltatás biztosított. A gondozóházi textíliák és ruházat tisztítását, mosását a gondozóház mosodája végzi. Lakószobákban 3 fő elhelyezésére van lehetőség. Közösségi célokat szolgáló helyiségeink: TV szoba; nappali; ebédlő; kert stb.