Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

 1. A bölcsőde naponta reggel 6:00-tól fogadja az érkező gyerekeket. Kérjük, hogy 7:50-től 8:30-ig ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekeket 18:00 óráig kell hazavinni, a bölcsőde 18:00 órakor bezár.
 2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban meghatározott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. Amennyiben a gyermeket a bölcsőde zárásáig nem viszik el és a törvényes képviselő nem elérhető, a bölcsőde munkatársa a Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatának segítségét kéri.
 3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott illetve a gyermeken levő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
 4. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37 °C és ennél magasabb testhőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.
 5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, gondviselőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
 6. A gyermek távolmaradását 10 óráig írásban, e-mailben vagy telefonon kell bejelenteni. 10 óra után történő bejelentést a következő napi térítési díj lemondásánál nem tudjuk figyelembe venni. Amennyiben betegség miatt marad otthon, gyógyuláskor orvosi igazolást kérünk. Hiányában a gyermek nem vehető be a csoportba.
 7. A szülő/törvényes képviselő legkésőbb az igénybevételt megelőző munkanap 10:00 óráig jelezheti lemondási szándékát. A lemondás történhet személyesen, írásban, e-mail küldésével, valamint telefonon.
 8. A lemondás bejelentésekor a szülő/ törvényes képviselő köteles megjelölni a lerendelés pontos kezdő és befejező napját.
 9. Amennyiben a lerendelt időszak utolsó napját megelőző munkanap 10:00 óráig újabb lerendelés nem érkezik, az étkezést a következő naptól a bölcsőde felrendeltnek tekinti.
 10. A szülő/törvényes képviselő a lerendelt időszakban, előzetes felrendelés nélkül, nem veheti igénybe gyermeke bölcsődei ellátását.
 11. Az első napi hiányzás után a bölcsőde munkatársa telefonon/e-mailen információt kér a családtól a további hiányzásra vonatkozóan. Ha nem kap információt, második naptól saját hatáskörben lemondják a hiányzó gyermekeket. A gyermek akkor vehető be a bölcsődébe, ha a szülő előzetesen jelezte az étkezésre vonatkozó igényét.
 12. Az ellátás megszüntethető, ha a gyermek indokolatlanul 10 napnál többet hiányzik, illetve indokolatlanul rendszertelenül veszi igénybe a szolgáltatást (indokolt hiányzásnak tekinthető a betegség, illetve a rendkívüli családi esemény).
 13. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel vagy gondviselővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő – szülő, gondviselő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre.
 14. A családi füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.
 15. Bölcsődében gondozott gyermekek szülei vagy gondviselői a szülő érdekérvényesítésére panaszjoggal élhetnek. Panaszát a bölcsőde vezetőjéhez szóban vagy írásban jelezheti. Bölcsődevezető a panasz tényszerű objektív kivizsgálását az érintettek, valamint a szülői fórum vezetőinek bevonásával folytatják le. Fellebbezni a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye intézményvezetőjénél lehet. Az Intézmény vezetőjének döntésével szemben jogorvoslatért a Pesterzsébet Önkormányzatának  Polgármesteri Hivatalához (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) fordulhat. Vizsgálat eredményéről a szülő vagy gondviselő írásban értesítést kap.
 16. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napokon fizessék be.
 17. A bölcsődei férőhelyre várakozók száma magas. Ezért kérjük, hogy a felvétel utáni időponttól csak betegség vagy átmeneti családi indokkal tartsák otthon gyermeküket. Fenti okokon kívül, bölcsődei hiányzásnál a férőhelyet 2 hét távollét után nem tudjuk a gyermek számára biztosítani.
 18. A bölcsőde épületében, valamint az intézmény 5 méteres körzetében dohányozni TILOS!