Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Szociális ellátási körzetek

A szociális szolgáltató központokban napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk azoknak, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az igénybevevő szükségleteinek megfelelően a lakóhelyéhez legközelebb eső központ tálalókonyháján keresztül szervezzük meg a normál és – orvosi javaslatra – a diétás étkeztetés biztosítását, hétfőtől szombatig.

Az ellátás iránti kérelmet a szolgáltató központok vezetőinél lehet benyújtani.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának helyi rendelete szerint étkeztetés szempontjából rászorult az a személy, aki:

  • a kérelem benyújtásakor a hatályos társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
  • krónikus betegsége miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem képes és betegségét hitelt érdemlő módon, szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 188. § d, pontja szerint pszichiátriai betegnek minősül, vagy
  • hajléktalansága miatt bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, életvitelszerűen Budapest XX. kerületben közterületen él, vagy
  • a Szt. 33 § 1. bekezdés a, pontja alapján aktív korú ellátásban részesül vagy a rendszeres pénzellátásra beadott igényét a megállapító szerv elfogadta.

Az ellátás igénybe vehető:

  • az étel személyes elvitelével,
  • lakásra szállítással,
  • helyben fogyasztással.

A szolgáltatásért az igénylő jövedelme alapján térítési díjat kell fizetni.