Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

Ellátási területe Budapest, XX. kerülete. Egy épületben található a Gyermekek Átmeneti Otthonával.

Feladata: a kerületben élő gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával.

Működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák.

Család-és Gyermekjóléti Központ feladatai
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
  • utcai és lakótelepi szociális munkát,
  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
  • kórházi szociális munkát,
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
  • családkonzultációt, családterápiát,
  • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
  • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez,
  • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;
  • elkészíti a szociális diagnózist.

A problémák megoldásában képzett szociális szakemberek, szociális munkások, szociálpedagógusok nyújtanak segítséget a Központunkat felkeresőknek.

További szakemberek, családterapeuta, gyermek- és felnőttpszichológus, fejlesztőpedagógus, jogász, társadalombiztosítási ügyintéző is rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy széles körűen tudjuk megsegíteni a hozzánk forduló gyermekeket és felnőtteket felmerülő kérdéseik, aggodalmaik, problémáik megoldásában.

Szolgáltatásaink
 • Információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, szolgáltatás közvetítés
 • Családgondozás
 • Óvodai és iskolai szociális segítés
 • Egyéni, pár-, és családterápiás konzultáció
 • Mediáció konfliktushelyzetekben
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Készenléti szolgálat
 • Nevelési tanácsadás, fejlesztőpedagógiai tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás (gyerek és felnőtt)
 • Álláskereséssel és munkahelymegtartással kapcsolatos segítségnyújtás
 • Adósságkezelési tanácsadás
 • Kórházi szociális munka
 • Utcai és lakótelepi szociális munka
 • Prevenciós célzatú szabadidős tevékenységek, klubok
 • Jogi tanácsadás
 • Társadalom Biztosítási ellátások ügyintézésében való segítségnyújtás

Elérhetőségek